Το Έργο

Το MaYFAir αφορά στη σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλειοθήκης και ΜΑΔΜ (μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα)  για φορείς κινητικότητας, με στόχο την κεφαλαιοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων καθώς και την πιστοποίηση των ικανοτήτων που  αποκτώνται κατά   τη   διάρκεια των   κινητικοτήτων.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη τριών πνευματικών προϊόντων:

 • IO1 - MAKe, εργαλειοθήκη για φορείς κινητικότητας σχετικά με το σχεδιασμό και τη διαχείριση κινητικοτήτων ΜΕΒ (μάθηση με βάση την εργασία) βασισμένων σε μαθησιακά αποτελέσματα με αναφορά στα διάφορα εθνικά συστήματα.
 • IO2 - MADe, επικύρωση της εργαλειοθήκης του MaYFAir που αναπτύχθηκε στο IO1 μέσω της υλοποίησης σαράντα (40) κινητικοτήτων στα πλαίσια οκτώ (8) νέων εγκεκριμένων σχεδίων κινητικότητας KA1, που υποβλήθηκαν από τους εταίρους του MaYFAir και αφορούν στους οδηγούς υλοποίησης του Erasmus + 2020 και 2021 .
 • IO3 - BECOME, ΜΑΔΜ για την «Μεθοδολογία διαφάνειας και επικύρωσης της μάθησης που αποκτάται μέσω κινητικοτήτων ΜΕΒ», βάσει της οποίας οι μεθοδολογίες και οι διαδικασίες που αναπτύσσονται μέσω του έργου, θα μετατραπούν σε υλικό εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στο έργο συμμετέχουν εννέα (9) οργανισμοί από τέσσερις (4) χώρες:

1 πάροχος ΕΕΚ  που συμμετέχει στο εθνικό σύστημα πιστοποίησης και 1 κάτοχος του Χάρτη κινητικότητας ΕΚΚ ανά χώρα. Επιπλέον, στο έργο συμμετέχει το UNITELMA, ένα ιταλικό πανεπιστήμιο εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο θα εγγυηθεί για την επιστημονική αξία των αποτελεσμάτων του έργου και την αναγνωσμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο πιστοποίηση των συμμετεχόντων στο ΜΑΔΜ.

Το έργο βασίζεται στην ισχυρή δια-τομεακή και συνεργατική προσέγγιση των συμμετεχόντων παρόχων ΕΕΚ και κατόχων του Χάρτη κινητικότητας. Καθ 'όλη τη διάρκεια και τις φάσεις του έργου, όλοι οι  εταίροι θα συνεργαστούν στενά για τη δημιουργία καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων για την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού που συμμετέχει σε προγράμματα ΜΕΒ υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και απόδοσης.

Τελικός στόχος του έργου είναι η αύξηση της ελκυστικότητας της ΜΕΒ σε ολόκληρη την ΕΕ, βελτιώνοντας τις ικανότητες όσων εργάζονται με προγράμματα ΜΕΒ, τόσο σε οργανισμούς «αποστολής» όσο και σε οργανισμούς «φιλοξενίας».

Στόχοι

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προώθηση της κεφαλαιοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια σχεδίων κινητικότητας, καθώς και η πιστοποίηση των σχετικών ικανοτήτων μέσω των  εθνικών συστημάτων. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα σπουδών, μια «Μεθοδολογία διαφάνειας και επικύρωσης της μάθησης που αποκτάται μέσω κινητικοτήτων ΜΕΒ».

Το έργο στοχεύει επίσης:

 • στη διεθνοποίηση των παρόχων ΕΕΚ
 • στην ενίσχυση των κινητικοτήτων ΜΕΒ και των εκπαιδευτικών ευκαιριών στην ΕΕ
 • στην αύξηση της ελκυστικότητας της ΜΕΒ σε ολόκληρη την ΕΕ, μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων όσων εργάζονται με προγράμματα ΜΕΒ, τόσο σε οργανισμούς «αποστολής» όσο και σε οργανισμούς «φιλοξενίας»
 • στην αύξηση της απασχολησιμότητας των ευρωπαίων πολιτών και σε διεθνές επίπεδο, μειώνοντας την επισφαλή απασχόληση και προσφέροντας καλύτερες ευκαιρίες στους μακροχρόνια ανέργους
 • στην ενίσχυση της χρήσης του ECVET για τη διασφάλιση απόκτησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια μιας κινητικότητας και την αντιστοίχιση τους με τα ΕΠΠ, με στόχο την πιστοποίηση και τυποποίησης των επαγγελματικών προσόντων.

Προϊόντα

IO1 - MAKe

Εργαλειοθήκη, ένα καινοτόμο σύνολο μεθοδολογιών και εργαλείων για φορείς κινητικότητας που παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση κινητικοτήτων ΜΕΒ (μάθηση με βάση την εργασία) βασισμένων σε μαθησιακά αποτελέσματα με αναφορά στα διάφορα εθνικά συστήματα. Η εργαλειοθήκη θα παρέχει σαφείς οδηγίες και υποστήριξη σε όλες τις φάσεις υλοποίησης ενός σχεδίου κινητικότητας στους ανωτέρω φορείς, καθώς και διασφάλιση της αναγνώρισης και επικύρωσης ικανοτήτων με στόχο την πιστοποίηση των προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε κινητικότητες ΜΕΒ. Η εργαλειοθήκη θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της κοινοπραξίας των εταίρων και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του έργου ως υλικό ΑΕΠ (Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος). 

IO2 - MADE _Κινητικότητα με στόχο την απασχολησιμότητα

Το συγκεκριμένο προϊόν στοχεύει στην επικύρωση της εργαλειοθήκης του που αναπτύχθηκε στο IO1. Θα εφαρμοστεί μέσω μιας συνεκτικής και διαδραστικής διαδικασίας μεταξύ των εταίρων κάτοχων Χαρτών Κινητικότητας της ΕΕΚ και των υπολοίπων, με στόχο τη διεθνοποίηση των στρατηγικών ΕΕΚ που υιοθετήθηκαν από την κοινοπραξία, υπό την επιστημονική εποπτεία του UNITELMA.

Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου παραδοτέου θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 • κάθε εταίρος ΕΕΚ θα υλοποιήσει μεμονωμένα ή μέσω κοινοπραξίας, 1 μικρής ή μεσαίας διάρκειας σχέδιο κινητικότητας KA1 βάσει των οδηγών υλοποίησης του Erasmus + 2021, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία MAKe.
 • υλοποίηση 40 κινητικοτήτων με τη μεθοδολογία του MaYFAir
 • συγκριτική ανάλυση των 40 κινητικοτήτων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της μεθοδολογίας MaYFAir και όσων το δυνατό περισσοτέρων άλλων κινητικοτήτων πραγματοποιηθούν μέσω της παραδοσιακής μεθοδολογίας, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τη βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας του MayFAir (IO1)

IO3 - BECOME

Το εν λόγω παραδοτέο στοχεύει στην προσαρμογή και μετατροπή των αποτελεσμάτων των IO1 και IO2, σε διδακτικά εργαλεία με σκοπό την ανάπτυξη μιας νέας εξειδίκευσης ως «Μεθοδολογία διαφάνειας και επικύρωσης της μάθησης που αποκτάται μέσω κινητικοτήτων ΜΕΒ». Το διδακτικό εργαλείο θα να είναι ένα ΜΑΔΜ (μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα), ελεύθερα διαθέσιμο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του UNITELMA. Με την ολοκλήρωση του ΜΑΔΜ, θα δίδεται πιστοποίηση Επαγγελματικού Προσόντος με αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο (πιστωτικές μονάδες ECTS).

Εταίροι

Alphabet Formation

Alphabet
Formation

 
E.RI.FO. – Ente per la Ricerca e la Formazione

E.RI.FO. – Ente per la Ricerca e la Formazione

Via Giuseppe Pianell 8/10, 00159, Rome, Italy
Τηλέφωνο: +39.0669320850
E-mail: erifostaff@gmail.com 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lucia Colandrea

www.erifo.it 

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza

Viale Regina Elena 186, 00161 Rome, Italy
Τηλέφωνο: +39.068110 0288
E-mail: roberto.pasca@unitelmasapienza.it
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Prof. Roberto Pasca di Magliano

www.unitelmasapienza.it 

FyG Consultores

FyG Consultores

Calle Vicente Sancho Tello, 19, 2, Valencia, Spain
Τηλέφωνο: +34 963 546 996
E-mail: info@fygconsultores.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Fabián Gómez Gutiérrez

www.fygconsultores.com 

Centro San Viator

Centro San Viator

Cerro San Cristóbal, 2, 48190 Sopuerta, Bizkaia, Spain
Τηλέφωνο: +34 946 10 48 00
E-mail: a.garmendia@sanviator.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alfredo Garmendia

www.san-viator.eus 

DIMITRA Education & Consulting

DIMITRA Education & Consulting

Palaiologou 19, 41223, Larissa, Greece
Τηλέφωνο: +30 2410 554026
E-mail: euprojects@dimitra.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vaso Anastasopoulou

www.dimitra.gr 

Ce.S.F.Or. Centro Studi Formazione Orientamento

Ce.S.F.Or. Centro Studi Formazione Orientamento

via del Velodromo, 56 – 00179 Rome, Italy
Τηλέφωνο: 0039 (0)6789619
E-mail: mayfair@cesfor.net
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gloria Di Sandro

www.cesfor.net 

Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers ASBL

Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers ASBL

rue du Château Massart 70-4000 Liège, Belgium
Τηλέφωνο: 0032 4 229 84 41
E-mail: direction@centreifapme.be
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Audrey Houba

www.centrelhv.ifapme.be 

SivitanidiosDimosia Scholi Technon kai Epangelmaton

SivitanidiosDimosia Scholi Technon kai Epangelmaton

Thessalonikis 151 – 17610 Kallithea - Greece
Τηλέφωνο: +302104857601
E-mail: katsivi@yahoo.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Aikaterini Kalaitzaki

www.sivitanidios.edu.gr 

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Νέα

Επικοινωνία